1. as in goal

Ground Zero synonym for noun aim, purpose of an action

Ground Zero Synonyms:

Antonyms:

The people who studied "ground zero synonyms" studied the following subjects:

2. as in object

Ground Zero synonym for noun aim, recipient

Ground Zero Synonyms:

➜ 3. as in objective

Ground Zero synonym for noun aim, goal

➜ 4. as in target

Ground Zero synonym for noun aim, goal

⇕ Ground Zero Page Information

Synonym for Ground Zero Page Statistics